POLITYKA PRYWATNOŚCI


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

Z kim należy skontaktować się, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta użytkownika w serwisie Inkubatora UW, a także następnie, w związku z działaniami realizowanymi za jego pośrednictwem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą, w tym:
•    zakładania i zarządzania Twoim kontem użytkownika w serwisie Inkubatora UW oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
•    obsługi uczestnika Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, w tym rejestracji na warsztaty, uczestnictwa w programach specjalnych Inkubatora, tworzenia ścieżek rozwoju w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego;
•    obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);     
•    kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług informacyjnych, a także w celach związanych z dozwolonymi działaniami     marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.
Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, którym jest:    
•    prowadzenie analiz statystycznych;
•    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:  
•    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www - szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz tutaj: https://iuw.edu.pl/pl/cookies/?edit&language=pl;
•    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy konieczne jest podanie Twoich danych osobowych?

Aby móc świadczyć Ci nasze usługi, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:    
•    adres email, imię, nazwisko, hasło, telefon oraz informacji o Twoim statusie na Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w przypadku konta uzupełnionego, uprawniającego do korzystania z oferty).     
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z pełnej oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.
Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy realizację wszystkich praw wynikających z  rozporządzenia o ochronie danych, tj:
•    prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
•    prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
•    gwarancji, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W jakich sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•    przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie     uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw     jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
•    Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas Twojego uczestnictwa w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres Twojego uczestnictwa w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?

Twoje dane nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu.