Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej iuw.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-21.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
    • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.

    • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.

  • Linki
    • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.

    • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.

  • Nagłówki
    • W serwisie występują problemy z właściwą definicją struktury nagłówków.

  • Formularze
    • Serwis posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.

  • Pola formularzy
    • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.

  • Obsługa błędów formularza
    • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych.

  • Pozostałe elementy sterujące strony
    • W serwisie występują problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.

    • W serwisie występują problemy z dostępnością menu.

    • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.

  • LandMarki
    • Serwis wykorzystuje ograniczoną ilość landmarków

  • Slajdy
    • Serwis zawiera wiele pokazów slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.

  • Dostępność wszystkich elementów na stronie
    • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.

  • Odtwarzacze multimediów
    • Występują błędy na stronie z podkastami, w firefox z czytnikiem ekranu strona się wiesza

  • Wyszukiwanie w serwisie
    • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.

  • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
    • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.

  • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
    • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.

  • Alternatywne opisy dla grafiki
    • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.

  • Elementy klikalne
    • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.

  • Dostępność elementów klikalnych
    • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.

    • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.

  • Elementy dynamiczne strony
    • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.

    • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.

  • Slajdery
    • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.

    • Slajdy nie posiadają opisu tekstowego oraz możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.

  • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
    • Serwis pomija położenie fokusa dla niektórych elementów menu.

  • Walidacja html/css
    • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

  • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
    • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.

  • Dostępność interfejsu użytkownika
    • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

    • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie iuw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Michał Pilaszkiewicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: michal.pilaszkiewicz@inkubator.uw.edu.pl, telefon 225540735. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Iwona Niezbecka-Zawada

Telefon: 22 552 59 18

Email: bnp@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Do budynku BUW są dwa wejścia, pierwsze od ul. Lipowej, drugie po przeciwnej stronie od “rondka, ogrodu”. Od ulicy Lipowej w stronę budynku jest pochyłość terenu. Drzwi podwójne, dwuskrzydłowe, pomiędzy wiatrołap, otwierane ręcznie. Szerokość jednego skrzydła wynosi 90 cm, po otwarciu obydwu skrzydeł szerokość wynosi 150 cm. Pomoc można uzyskać u Ochrony Budynku, lub u pracowników BUW, telefonicznie. W wejściach do budynku BUW nie ma stopni i progów. Pomoc można uzyskać telefonicznie pod numerami ochrony budynku czynne całą dobę nr (22) 55 25 100, (22) 55 25 153, Informatorium BUW czynne w godzinach pracy BUW nr tel. (22) 55 25 178/9.

Korytarze i przejścia

W budynku BUW korytarze są płaskie, bez stopni i progów. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90 cm, klamki zamontowane na wysokości do 110 cm. Drzwi wind mają szerokość 90 cm, kabina windy ma wymiary 140 cm x 110 cm. Windy w budynku są dostępne bez dodatkowych procedur.

Procedury

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami wymaga pomocy przy otwieraniu drzwi.

Dodatkowa pomoc

Pełna informacja: na stronach internetowych, Aktualności i BUW. Prosimy śledzić nasze profile na FB i Instagramie. Wypożyczalnia jest czynna: pon.-wt. w godz. 13-20, śr.-pt. w godz. 9-16. Email: informacja.buw@uw.edu.pl. Czat: Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18). Tel.: 22 55 25 178 / 179 (pon.-pt., w godz. 9-16)

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnie zlokalizowane na parterze budynku BUW po prawej i lewej stronie wejścia do BUW. W szatniach znajdują się łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie damska, po lewej stronie męska. Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są: – klatka schodowa nr 4 na poziomie +1, +2 w “wolnym dostępie”. – klatka schodowa nr 9 “rogal” na poziomie -2, -1, parter, +1, +2, +3. Brak ograniczeń w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do szatni czy łazienek.

Dodatkowe dostosowania

W budynku BUW brak podpisów brajlowskich sal, sekretariatów i portierni. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących znajduje się w sali widowiskowej na poziomie -2. Sala nie została wyposażona w słuchawki współpracujące z pętlą. Brajlowskie opisy sal znajdują się w salach na poziomie -1 “Sport w BUW”. W windach brak informacji głosowych, oraz opisów brajlowskich przycisków.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane są na ulicy Dobrej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku BUW. Przejścia dla pieszych przez ulicę z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Dojazd autobusami o numerach 105, 118, 127.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.