Poszukujemy Koordynatora studenckich projektów IT w Makerspace@UW!

Kolejna okazja na dołączenie do zespołu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego! Poszukujemy pracownika do koordynowania studenckich projektów z dziedziny IT, realizowanych w Makerspace@UW na Wydziale Fizyki.

Jeśli:

– masz doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów software’owych (w metodykach zwinnych i tradycyjnych)
– możesz pochwalić się doświadczeniem w tworzeniu dedykowanego oprogramowania
– masz praktykę w prowadzeniu zespołów projektowych IT i chcesz rozwijać się, rozwijając społeczność uniwersytecką
– znasz język angielski (na poziomie co najmniej B2)

to aplikuj do naszego zespołu!

W swojej roli będziesz: 
– odpowiadać za koordynację projektów IT i projektów studenckich realizowanych w Makerspace@UW (opracowanie harmonogramów oraz dokumentacji projektów, zarządzanie zakresem, budżetem, harmonogramem, ryzykiem)
– nadzorować pracę zespołów projektowych IT, dbając o przejrzystą i efektywną komunikację oraz współpracę
– odpowiadać za dostarczenie funkcjonalności, będących przedmiotem realizowanych projektów

CO OFERUJEMY?
– satysfakcjonującą pracę, która pozwala na samorealizację i zdobycie cennego doświadczenia w środowisku akademickim
– dużą samodzielność działania oraz wsparcie inspirującego i zaangażowanego zespołu
– stałą pensję i elastyczny czas pracy (niepełny wymiar czasu, do uzgodnienia)
– wyzwania i możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
– atrakcyjne warsztaty oraz udział w inicjatywach Inkubatora UW

SWOJE ZGŁOSZENIE, ZAWIERAJĄCE
– bio, w którym opowiesz nam kim jesteś (CV lub inny format, który uznasz za najodpowiedniejszy)

WYŚLIJ DO NAS POD ADRESEM:
rekrutacja@inkubator.uw.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia br. 


KLAUZULA CV RODO

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
1. Informujemy, ze administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IUW, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.