Rekrutacja na zdalny staż w Pfizer Polska

Razem z naszym partnerem - Pfizer Polska Sp. z o.o. - ogłaszamy nabór na kolejny zdalny staż w dziale medycznym firmy. Poszukiwana jest osoba z ostatnich lat studiów szeroko pojętych nauk przyrodniczych: medycyny, farmacji, analityki medycznej, biologii etc.

Oczekiwany profil kandydata: studenci ostatnich lat studiów na wydziałach nauk przyrodniczych, takich jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, biologia i inne. 

Przeczytaj również:

International hackathon for the future of education Webinary edukacyjne

Przykładowe zadania realizowane podczas stażu:

 • weryfikacja listy produktów Pfizer na potrzeby pracowników terenowych Pfizer,
 • pomoc w opracowaniu wyników testów szkoleniowych dla pracowników Pfizer,
 • weryfikacja i aktualizacja medycznych prezentacji szkoleniowych,
 • pomoc przy realizacji bieżących projektów działu medycznego,
 • kontakt online z opiekunem stażu,
 • spotkania online podsumowujące realizację zadań. 

Podczas stażu stażysta będzie miał możliwość zdobycia wiedzy m.in. w następujących obszarach:

 • funkcjonowanie działu medycznego w firmie farmaceutycznej,
 • wprowadzanie nowego leku na rynek – od fazy badań klinicznych po powszechną dostępność w terapii,
 • modele partnerstwa zewnętrznego firmy farmaceutycznej w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
 • zasady pracy doradców medycznych,
 • metody wyszukiwania prac naukowych, informacji o kongresach naukowych dotyczących wybranych obszarów terapeutycznych.
 • zasady obowiązujące w reklamie produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (aspekty prawne i etyczne).

Płatny staż (całkowicie w formie zdalnej) rozpocznie się 11 stycznia 2021 roku i potrwa 3 miesiące. Godziny pracy są elastyczne i będą uzgadniane indywidualnie.

Jesteście zainteresowani?
Do 28 grudnia (poniedziałek, godz. 23:59) prześlijcie swoje CV na: stazpfizer@inkubator.uw.edu.pl (w tytule wiadomości wpiszcie “Staż Pfizer”)
wraz z załączoną klauzulą:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zostałem/-am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadomy/a prawa do wglądu swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski 
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl; 
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stażysty w firmie Pfizer;
4.    Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
5.    Dane przechowywane będą przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  do jakich zostały zebrane.
6.    Pani/ Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa;
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.